0

CWR

CWR, Common Works Registration Format

Międzynarodowy, branżowy standard wymiany informacji na temat utworów rozwijany przez CISAC. Standard umożliwia wydawcom muzycznym (publisherom) automatyczną rejestrację chronionych utworów w autorskim organizacjom zbiorowego zarządzania (OZZ). 

Rejestracja CWR polega na przygotowaniu przez wydawcę muzycznego pliku (potocznie nazywanego CWRem) z utworami przeznaczonymi do rejestracji. Plik może być przygotowany dla konkretnego stowarzyszenia (stosowane raczej przez małych wydawców) lub dla wszystkich OZZ na świecie (więksi publisherowie).

Stowarzyszenie po wstępnej walidacji (weryfikacja poprawności formalnej) określa czy dana transakcja (rejestracja utworu) jest przeznaczona dla danego OZZ (poprzez łączenie informacji z bazą IPI system/CAE) – takie są ładowane do baz danych organizacji.

Po zakończonym procesowaniu danego pliku CWR, stowarzyszenie odsyła do wydawcy zwrotną informację – tzw. plik ACK. Stowarzyszenia, które nie zaimplementowały procedury drugiego ACK, wysyłają jedynie informację o ważności i poprawności formalnej rejestracji (status RA – rejestracja zaakceptowana), braku udziałowców powiązanych ze stowarzyszeniem (NS – rejestracja nie wczytana) lub błędach formalnych (RJ – rejestracja odrzucona).

Stowarzyszenia z zaimplementowaną procedurą drugiego ACK przesyłają informacje o aktywności rejestracji wraz z numerem stowarzyszeniowym (status AS). W przypadku transakcji ze statusem AC, stowarzyszenia uzupełnia przesłaną rejestrację o dodatkowe informacje (numery IPI udziałowców, preferowany kod ISWC). Statusy AS lub AC mogą być przesłane zarówno w pierwszym pliku ACK (jeśli utwór jest już w aktywnej bazie) lub po jakimś czasie w pliku drugim (kiedy utwór zostanie wczytany do aktywnej bazy, tzw. ready to payment). Stowarzyszenie autorów ZAiKS jak na razie (maj 2018) nie posiada zaimplementowanej procedury drugiego ACK.