0

IPI system/CAE

IPI system, Interested Parties Information System

Międzynarodowa, centralna baza danych umożliwiająca jednoznaczną identyfikację twórców (autorów, kompozytorów, ale także pisarzy i malarzy) oraz innych właścicieli praw (wydawcy muzyczni). System w 2001 zastąpił bazę CAE (fr. Compositeur, Auteur and Editeur). Administratorem systemu jest szwajcarskie stowarzyszenie SUISA, a użytkownikami – poprzez sieć CIS-NET  organizacje zbiorowego zarządzania zrzeszone w CISAC. Baza IPI zawiera ponad 4,5 mln rekordów

Każdy udziałowiec (interested party) posiada w bazie dwa typy rekordów z przypisanymi im numerami:

IPI Base  – pola rekordu: typ (N – osoba / L – podmiot prawny), płeć (fakultatywne i dotyczy tylko osób), data urodzenia (lub powstania w przypadku podmiotów prawnych), data śmierci (lub rozwiązania w przypadku podmiotów prawnych), narodowość (lub kraj założenia; fakultatywne).

Numer IPI Base ma format H-NNNNNNNNN-C, gdzie H to nagłówek (litera), NNNNNNNNN – ciąg cyfr, C – cyfra kontrolna.

IP Name – pola rekordu: nazwisko/pseudonim/nazwa podmiotu, imiona oraz typ.

Istnieje kilka typów rekordów IPI Name:

  • PA – patronim (patronym) – prawdziwe imię i nazwisko twórcy / główna nazwa podmiotu;
  • PP – pseudonim (pseudonym) – stosowne tylko dla twórców, faktyczny (niejawny) pseudonim;
  • PG – pseudonim grupy (pseudonym group) – nazwa grupy (zespołu), w którym występuje twórca;
  • MO – modyfikacja (modification)
  • DF – alternatywny zapis (different spelling)
  • ST – ustandaryzowany zapis (standardised spelling) – bez przedimków i interpunkcji
  • OR – dodatkowa referencja – (other reference)
  • HR – Holding reference

Numer IPI Name (number) składa się z 11 cyfr (w przypadku numeru CAE było to 9).

Ponieważ rekord IPI Base nie posiada informacji na temat nazwy udziałowca, w bazie IPI każdemu rekordowi „bazowemu” przypisany jest zawsze dokładnie jeden patronim (rekord IPI name).

Pseudonimy

Informacje o relacjach między patronimem a pseudonimami są ukryte (dostępne tylko dla autoryzowanych użytkowników CIS-NETu) – wynika to z praw osobistych autora do posiadania pseudonimu faktycznego. Pseudonim faktyczny należy odróżniać od pseudonimu artystycznego, którego relacja do prawdziwego imienia i nazwiska jest powszechnie znana (z reguły w bazie IPI stosuje się OR jako referencję name-base).

Przykładem pseudonimu artystycznego jest Lana Del Rey (każdy może sprawdzić choćby na Wikipedii, jak ma naprawdę na imię i nazwisko), a pseudonimu faktycznego (oczywiście już ujawnionego) –  Nils Sjoberg (pseudonim, pod którym Taylor Swift napisała „This Is What You Came For”)

Afiliacje udziałowców

Obok jednoznaczną identyfikacją twórców (poprzez imię/pseudonim i datę urodzenia), podstawową funkcjonalnością systemu IPI jest przechowywanie informacji o powierzeniu praw majątkowych udziałowców organizacjom zbiorowego zarządzania. Jest to kluczowe w przypadku przesyłania tantiem między stowarzyszeniami (właśnie na podstawie IPI stowarzyszenia decydują, komu wypłacić naliczone wynagrodzenia autorskie).